pupuh dan kenangan

Ujug-ujug emut jeung sono ka ‘pupuh’. Kieu ari nu jauh ti lembur mah nya. Sautak saeutik rus ras inget teh lembur deui lembur deui. Sora suling jeung kacapi, diajar karawitan, ngawih, dongeng jeung majalah-majalah basa sunda nu di dieu mah duka kedah milari kamana.
Ari pupuh, emut diajar waktos SD –SMP. Malah mah guru basa sunda teh mere tugas nyieun pupuh make basa jeung carita sorangan. Nu penting mah tunduk kana aturan nu aya, boh padalisan, watek, guru wilangan jeung guru lagunya.

Naon ari pupuh?. saur sundablog mah Pupuh teh wangun dangding atawa lagu anu kauger ku aturan nu geus pararuguh. Tah ayeuna mah urang ngangge bahasa negara wae lah nya..kieu meureun…
Pupuh adalah salah satu bentuk lagu atau nyanyian yang memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan. Aturan yang dimaksud yaitu  watak atau sifat masing-masing pupuh, jumlah baris(padalisan), jumlah suku kata(engang) dalam setiap baris, huruf vokal a-i-u-e-o di akhir baris (guru lagu).

Pupuh ada 17. Kenapa 17 ya? Apakah ada arti khusus di angka tersebut sebagaimana 17 bulu pada sayap Burug Garuda lambang? apakah ada hubungannya dengan kesempurnaan 17 rakaat? Gak tau deh atau mungkin kalo ada yang mo ngasih tau,,dengan senang hati mari berbagi.^^.

1. Asmarandana
Watek: mepelingan, silih asih, silih pikanyaah / 7 padalisan
8-i    Eling eling mangka eling
8-a    rumingkang di bumi alam
8-e    darma wawayangan bae
8-a    raga taya pangawasa
7-a    lamun kasasar lampah
8-u    nafsu nu matak kaduhung
8-a    badan anu katempuhan
8 (jumlah suku kata: e-ling e-ling mang-ka e-ling)
I (vokal ujung suku kata terakhir :eling)

2. Balakbak
Watek: pikaseurieun / 3 padalisan
15e  Aya warung sisi jalan rame pisan – Citameng
15-e Awewena luas luis geulis pisan – ngagoreng
19-e Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet – nyanggereng

3. Dangdanggula
Watek: bungah, agung / 10 padalisan
10-i   Mega beureum surupna geus burit
10-a Ngalanglayung panas pipikiran
8-e    Cikur jangkung jahe koneng
7-u    Naha teu palay tepung
9-i    Sim abdi mah ngabeunying leutik
7-a    Ari ras cimataan
6-u    Gedong tengah laut
8-a    Ulah kapalang nya bela
12-i   Paripaos gunting pameulahan gambir
7-a    Kacipta salamina

4. Durma
Watek: heuras, siap rek tarung / 7 padalisan
12-a Moal ngejat sanajan ukur satapak
7-i    Geus dipasti ku jangji
6-a    Mun tacan laksana
7-a    Numpes musuh sarakah
8-i    Henteu niat seja balik
5-a    Najan palastra
7-i    Mati di medan jurit

5. Gambuh
Watek: bingung, samar polah atawa tambuh laku / 5 padalisan
7-u    Ngahuleng banget bingung
10-u henteu terang ka mana ngajugjug
12-i   turug turug harita teh enggeus burit
8-u    panon poe geus rek surup
8-o    keueung sieun aya meong

6. Gurisa
Watek: pangangguran, lulucon atawa tamba kesel / 8 padalisan
8-a    Hayang teuing geura beurang
8-a    geus beurang rek ka Sumedang
8-a    nagih anu boga hutang
8-a    mun meunang rek meuli soang
8-a    tapi najan henteu meunang
8-a    teu rek buru buru mulang
8-a    rek tuluy guguru nembang
8-a    jeung diajar nabeuh gambang

7. Jurudemung
Watek: kaduhung atawa hanjakal (penyesalan)/  5 padalisan
8-a    Mungguh nu hirup di dunya
8-u    Ku kersaning anu agung
6-i    Geus pinasti panggih
8-a    Jeung dua rupa perkara
8-u    Senang paselang jeung bingung

8. Kinanti
Watekna miharep atawa prihatin / 6 padalisan
8-u    kembang ros ku matak lucu
8-i    nya alus rupa nya seungit
8-a    henteu aya papadana
8-i    ratuning kembang sajati
8-a    papaes di patamanan
8-i    seungit manis ngadalingding

9. Ladrang
Watek: pikaseurieun (lucu)/ 4 padalisan
10-i   Aya hiji rupa sato leutik
8-a    Engkang-engkang, engkang-engkang
8-i     Sok luluncatan di cai
12-a Ari bangun arek sarupa jeung lancah

10. Lambang:
Watek: banyol atawa pikaseurieun/ 4 padalisan
8-a    Nawu kubang sisi tegal
8-a    nyair bogo meunang kadal
8-a    atuh teu payu dijual
8-a    rek didahar da teu halal

11. Magatru
Watek: lulucon deukeut deukeut kana prihatin /5 padalisan.
12-u Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung
16-u Kopo reujeung Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung
8-i  Rajamandala, Cimahi
8-o  Leles, Limbangan, Tarogong

12.   Maskumambang
Watek: prihatin, sasambat atawa nalangsa /4 padalisan
12-i   Duh manusa mana kaniaya teuing
6-a    teu aya rasrasan
8-i    abong ka mahluk nu laip
8-a    nyiksa henteu jeung aturan

13. Mijil
Watek: sedih, susah atawa cilaka / 6 padalisan.
10-i   Mesat ngapung putra Sang Arimbi
6-o    Jeung mega geus awor
10-e Beuki lila beuki luhur bae
10-i   Larak-lirik ninggali ka bumi
6-i    Milari sang rai
6-u    Pangeran Bimanyu

14. Pangkur
Watek: napsu, lumampah atawa sadia rek perang / 7 padalisan
8-a    Seja nyaba ngalalana
12-i   ngitung lembur ngajajah milang kori
8-u    henteu puguh nu dijugjug
7-a    balik paman sadaya
12-u nu ti mana tiluan semu rarusuh
8-a    Lurah Begal ngawalonan
8-i    “Aing ngaran Jayapati”

15. Pucung
Watek: piwuruk, wawaran, atawa mepelingan / 4 padalisan

12-u Estu untung nu bisa mupunjung indung
6-a    jeung nyenangkeun bapa
8-e    tanda yen bagjana gede
12-a hitup mulus kaseundeuhan ku berekah

16. Sinom
Watek: gumbira / 9 padalisan
8-a    Warna-warna lauk empang
8-i    Aya nu sami jeung pingping
8-a    Pagulung patumpang-tumpang
8-i    Ratna Rengganis ninggali
7-i    Warnaning lauk cai
8-u    Lalawak pating suruwuk
8-a    Sepat pating karocepat
8-i    Julung-julung ngajalingjing
12-a Sisi balong balingbing, sisi balungbang.

17. Wirangrong
Watek: era atawa wirang / 6 padalisan.
8-i    Barudak mangka ngalarti
8-o    Ulah rek kadalon-dalon
8-u    Enggon-enggon nungtut elmu
8-i    Mangka getol mangka tigin
8-a    Pibekeleun sarerea
8-a    Modal bakti ka nagara

bisa juga intip-intip di alamat ini:
http://ridwanfjr.multiply.com/journal/item/2/17_Pupuh_sunda
http://sundablog.blogspot.com/2009/11/17-pupuh-sunda.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s